Кредитний калькулятор

calc
int1
Володимир Сидоровський:
"Мрію створити те, що буде працювати і після мене,
що залишить гарний слід в історії!"
int1
Володимир Сидоровський:
Ми показуємо ефективну роботу
ОГОЛОШЕННЯ

Відповідно до рішення загальних зборів членів Церковної кредитної спілки "Анісія" від 21 квітня 2015 р. повідомляємо про припинення членства у кредитній спілці осіб, які не сплатили членський внесок до резервного капіталу.
Просимо таких осіб з'явитися до Церковної кредитної спілки "Анісія" (за адресами, вказаними тут) для отримання належних їм внесків.

Правління ЦКС "Анісія"
Відомості про державну реєстрацію в ЄДР:
 • Дата та номер державної реєстрації: 22.01.2004р.
 • Номер запису: 4151200000005348
 • Ідентифікаційний код юридичної особи: 23882942

Церковна кредитна спілка "Анісія" діє відповідно до вимог Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про кредитні спілки" та "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", а також інших законів і прийнятих відповідно до них підзаконних нормативно-правових актів.

Мета створення і завдання кредитної спілки

Церковна кредитна спілка "Анісія" – неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Церковна кредитна спілка "Анісія" з дня підписання передавального акту між Кредитною спілкою "Опора" та Церковною кредитною спілкою "Анісія" є правонаступником Кредитної спілки "Опора" з виконанням всіх прав та зобов’язань, взятих на себе Кредитною спілкою "Опора".

Завдання кредитної спілки полягає у задоволенні потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг шляхом здійснення діяльності, передбаченої Статутом ЦКС "Анісія".

Діяльність кредитної спілки грунтується на таких основних принципах:

 • добровільність вступу та свобода виходу з кредитної спілки
 • рівноправність членів кредитної спілки
 • самоврядування
 • гласність

Для виконання своїх завдань кредитна спілка здійснює таку діяльність:

 • приймає вступні та обов’язкові пайові та інші внески від членів спілки
 • надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності
 • залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі.
 • виступає поручителем виконання членом кредитної спілки зобов’язань перед третіми особами
 • у разі участі в об’єднаній кредитній спілці сплачує вступні, пайові та інші внески до об’єднаної кредитної спілки
 • розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об’єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких установлюється Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Нацкомфінпослуг), та паї кооперативних банків
 • залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об’єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Нацкомфінпослуг
 • надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Нацкомфінпослуг
 • виступає членом платіжних систем
 • оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого їм кредиту
 • провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів

Юридичний статус кредитної спілки

Кредитна спілка є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також може мати печатки та бланки, власну символіку.

Кредитна спілка набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації відповідно до закону.

Кредитна спілка може укладати від свого імені договори та інші угоди, які не суперечать нормативно-правовим актам та цьому Статуту, набувати майнові та немайнові права, мати обов’язки, що випливають із законодавства України та укладених кредитною спілкою угод, бути позивачем і відповідачем у судах, отримувати ліцензії відповідно до закону.

Кредитна спілка може бути учасником однієї об’єднаної кредитної спілки.

Кредитна спілка не може бути засновником, співзасновником або учасником суб’єкта (суб’єктів) підприємницької діяльності, крім:

 • місцевого кооперативного банку, як на території України, так і за її межами
 • юридичної особи, що здійснює збір, оброблення, зберігання, захист та використання інформації про юридичну або фізичну особу щодо виконання нею кредитного правочину (бюро кредитних історій).

Кредитна спілка може бути членом об’єднань кредитних спілок у випадках, передбачених законодавством України.

Кредитна спілка діє на основі самофінансування, несе відповідальність за наслідки своєї діяльності та виконання зобов’язань перед своїми членами, партнерами, державним та місцевими бюджетами.

Кредитна спілка несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах вартості майна, яке належить їй на праві власності.

Щодо кредитної спілки відсутні відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи та відомості про початок процедури ліквідації.

Членство у ЦКС "Анісія"

Для отримання фінансових послуг від кредитної спілки, необхідно стати її членом, а для цього – пройти відповідну процедуру, сплативши вступний та обов’язковий пайовий внески.

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни, які постійно проживають на території Львівської області та мають повну цивільну дієздатність.

Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

Щоб стати членом кредитної спілки необхідно:

 • подати встановленої форми заяву у будь-якому відділенні ЦКС "Анісія"
 • пред'явити паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу) та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера
 • одноразово сплатити вступний внесок (40 грн.) та обов'язковий пайовий внесок (10 грн.)

Члени кредитної спілки можуть зберігати свої грошові кошти, накопичувати їх та отримувати додадковий дохід, а також мають можливість отримати кредит на споживчі потреби, ремонт, лікування, навчання, розвиток підприємницької діяльності та інші потреби.

Всі члени кредитної спілки мають рівні права та обов'язки незалежно від розмірів пайових внесків. Голосування на Загальних зборах відбувається за принципом: один член кредитної спілки, присутній на зборах, - один голос.

Припинення членства у кредитній спілці

Кожен член кредитної спілки має право в будь-який час вийти з кредитної спілки за власним бажанням. Для цього він повинен подати письмову заяву до правління про добровільний вихід з кредитної спілки. Спостережна рада або правління (у разі делегування йому цього повноваження) повинна розглянути заяву члена кредитної спілки та прийняти рішення про припинення його членства протягом одного місяця з дня подання такої заяви.

У разі добровільного виходу особи з членів кредитної спілки або виключення її внаслідок порушення цього Статуту нею мають бути повністю сплачені отримані від кредитної спілки кредити.

Членові кредитної спілки, який вибуває, кредитна спілка виплачує всі його пайові внески та внески (вклади) члена кредитної спілки на депозитні рахунки разом із належним доходом після відрахування за заявою члена кредитної спілки його заборгованостей перед кредитною спілкою.

У разі припинення членства фізичної особи у кредитній спілці вступний внесок та інші внески в резервний капітал їй не повертаються.

Сплата по кредиту

Оплата онлайн

Бережіть здоров'я та економте свій час! Сплачуйте по кредиту онлайн!

Ми в соцмережах

Карта

Календар

Календар свят і подій.

Наші партнери

Всеукраїнська асоціація кредитних спілок

Українська об'єднана кредитна спілка

Проект Кредитування сільськогосподарських виробників (КЕП)

UKI - Українська Ключова Ініціатива

Whole Planet Foundation

Проект AgriAnalytica