Кредитний калькулятор

calc
int1
Володимир Сидоровський:
"Мрію створити те, що буде працювати і після мене,
що залишить гарний слід в історії!"
int1
Володимир Сидоровський:
Ми показуємо ефективну роботу
ОГОЛОШЕННЯ

Відповідно до рішення загальних зборів членів Церковної кредитної спілки "Анісія" від 21 квітня 2015 р. повідомляємо про припинення членства у кредитній спілці осіб, які не сплатили членський внесок до резервного капіталу.
Просимо таких осіб з'явитися до Церковної кредитної спілки "Анісія" (за адресами, вказаними тут) для отримання належних їм внесків.

Правління ЦКС "Анісія"

Органами управління КС є:

Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. До виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки належить:

 • затвердження статуту кредитної спілки, внесення до нього змін і доповнень
 • обрання та відкликання членів спостережної ради та ревізійної комісії
 • затвердження річних результатів діяльності кредитної спілки, звітів спостережної ради, правління та кредитного комітету і висновків ревізійної комісії. Річний звіт про результати діяльності кредитної спілки затверджується загальними зборами лише за наявності висновку ревізійної комісії
 • прийняття рішення про збільшення пайового капіталу кредитної спілки шляхом збільшення розміру обов’язкового пайового внеску або внесення додаткових пайових внесків
 • встановлення розміру вступного внеску
 • затвердження положень про спостережну раду, ревізійну комісію, кредитний комітет та правління
 • прийняття рішення про створення інших органів управління, крім спостережної ради, ревізійної комісії, кредитного комітету та правління
 • прийняття рішення про припинення діяльності кредитної спілки
 • виключення члена кредитної спілки у разі порушення ним статуту
 • розгляд аудиторського висновку
 • надання попередньої згоди на укладення членом спостережної ради, ревізійної комісії, кредитного комітету, правління кредитної спілки договорів щодо надання кредитній спілці професійних послуг (робіт)
 • прийняття рішення про порядок розподілу доходу та покриття збитків кредитної спілки
 • розподілення нерозподіленого доходу кредитної спілки
 • прийняття рішення про визначення періодичності внесення та розміру обов’язкових цільових внесків членів кредитної спілки у додатковий капітал

Загальні збори членів кредитної спілки скликаються Спостережною радою не рідше, ніж один раз на рік, але не пізніше, ніж до 31 травня року, наступного за звітним.

Голосування на загальних зборах відбувається за принципом – один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос.

Спостережна рада

Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної Законом України “Про кредитні спілки” та Статутом ЦКС "Анісія", контролює й регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Спостережна рада кредитної спілки обирається загальними зборами членів кредитної спілки.

Члени спостережної ради працюють на громадських засадах, та ними не можуть бути особи, які перебувають у трудових відносинах із кредитною спілкою.

Склад спостережної ради Церковної кредитної спілки "Анісія":

 • Козик Василь Васильович - голова спостережної ради
 • Маланюк Микола Михайлович - заступник голови спостережної ради
 • Жінко Богдан Андрійович - секретар спостережної ради
 • Макар Михайло Ярославович - член спостережної ради
 • Голубник Мирослава Антонівна - член спостережної ради
 • Кавчак Микола Михайлович - член спостережної ради
 • Галайко Роман Йосипович - член спостережної ради

Правління

Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із кредитною спілкою. Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету. Спостережна рада може прийняти рішення про делегування частини належних їй повноважень до компетенції правління, крім тих, що віднесені Статутом КС до її виключної компетенції.

Правління підзвітне загальним зборам і спостережній раді кредитної спілки та організує виконання їх рішень. Правління діє від імені кредитної спілки в межах, передбачених Законом України "Про кредитні спілки", Статутом КС та Положенням про правління.

Роботою правління керує голова правління, який призначається спостережною радою кредитної спілки. Голова правління виконує функції голови колегіального виконавчого органу кредитної спілки.

Склад правління Церковної кредитної спілки "Анісія":

 • Сидоровський Володимир Михайлович - голова правління
 • Чупило Марія Михайлівна - заступник голови правління
 • Лисун Любов Василівна - секретар правління
 • Павліш Анатолій Володимирович - член правління
 • Геледчак Леся Ярославівна - член правління

Кредитний комітет

Кредитний комітет кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності спілки. Кредитний комітет підзвітний загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності спілки.

Кредитний комітет призначається спостережною радою. Порядок призначення кредитного комітету, строк його повноважень та порядок його діяльності визначаються Положенням про кредитний комітет, яке затверджується загальними зборами членів кредитної спілки.

До компетенції кредитного комітету належать:

 • розгляд заяв членів кредитної спілки про надання кредитів і прийняття рішень із цих питань
 • здійснення контролю за якістю кредитного портфеля
 • вирішення інших питань, пов’язаних з кредитною діяльністю, що визначається положенням про кредитний комітет

Ревізійна комісія

Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює ревізійна комісія. Ревізійна комісія підзвітна й відповідальна перед загальними зборами членів кредитної спілки.

Ревізійна комісія обирається загальними зборами членів кредитної спілки. Склад та порядок обрання (заміщення) членів ревізійної комісії, розподіл обов’язків між ними, вимоги до їх освіти, досвіду роботи, визначаються Положенням про ревізійну комісію, яке затверджується загальними зборами. До складу ревізійної комісії не можуть входити члени спостережної ради, правління, кредитного комітету та особи, які перебувають із кредитною спілкою у трудових відносинах.

Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності кредитної спілки проводяться ревізійною комісією не рідше одного разу на рік. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок загальним зборам та спостережній раді кредитної спілки.

Ревізійна комісія може тимчасово припинити повноваження будь-якої посадової особи кредитної спілки в разі виявлення допущених нею порушень, що загрожують фінансовій стабільності кредитної спілки. За наявності загрози існуванню кредитної спілки ревізійна комісія скликає позачергові загальні збори.

Сплата по кредиту

Оплата онлайн

Бережіть здоров'я та економте свій час! Сплачуйте по кредиту онлайн!

Ми в соцмережах

Карта

Календар

Календар свят і подій.

Наші партнери

Всеукраїнська асоціація кредитних спілок

Українська об'єднана кредитна спілка

Проект Кредитування сільськогосподарських виробників (КЕП)

UKI - Українська Ключова Ініціатива

Whole Planet Foundation

Проект AgriAnalytica